Uke:
Mae Geri

Tori:
Gedan Gyaku Te Nagashi Uke +
Gedan Yoko Geri +
Gyaku Mae Empi