Uke:
Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Gyaku Shuto Uke + Age Tsuki +
Ippon Seionage +
Yoko Shiho Gatame