Uke:
Stokkeslag udefra (Gyaku)

Tori:
Uchi Shuto Uke +
Nikyo (til gulv) +
Våbenkontrol