Uke:
Ai Hanmi Katate Tori + Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Ikkyo Omote (på grebsarm) +
Fastholde på gulv