Uke:
Chudan Gyaku Tsuki

Tori:
Te Nagashi Uke +
Uchi Shuto Uchi +
O Uchi Gari +
Gyaku Tsuki