Uke:
Greb i skulder + Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Gyaku Uchi Shuto Uke +
Yoko Empi Uchi +
Aiki Otoshi +
Gyaku Tsuki