Uke:
Uraken Uchi

Tori:
Gyaku Shuto Uke +
Ura brydning / Tai Sabaki +
Tai Otoshi +
Kuzure Kote Gaeshi (Kontrol nakke)